Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2019

Phiếu đăng ký dự tuyển

Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển

Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức


Tin nổi bật

Tìm bác sĩ

Video