Thông báo mời báo giá Trang thiết bị y tế ngày 05.05.2023