BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY AN TOÀN NGƯỜI BỆNH THẾ GIỚI 17/09/2023