Thông báo mời chào giá Hóa chất xét nghiệm KMĐM ngày 05.12.2023