THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Sửa chữa bộ nguồn tổng đài và card máy nhánh của hệ thống tổng đài)