THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Gắn rèm che Văn phòng Ban Giám đốc và các phòng siêu âm theo yêu cầu)