Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc bệnh viện Quý II năm 2024