THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Cung cấp văn phòng phẩm và các vật dụng khác năm 2024-2025)