Thông báo mời chào giá vật tư y dụng cụ số 1566/TB-BVNDGĐ ngày 14.06.2024