Thông báo mời chào giá sửa chữa, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế ngày 17.6.2024