Thẻ: pdf

Thẻ pdf đánh dấu file pdf không cache

Thông báo mời báo giá các sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa (bổ sung)

Read More

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo mời báo giá các sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa (bổ sung)

Thông báo mời báo giá Cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa

Read More

Chức năng bình luận bị tắt ở Thông báo mời báo giá Cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng qua đường tiêu hóa

Triển khai bộ pháp điển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí minh

Read More

Chức năng bình luận bị tắt ở Triển khai bộ pháp điển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí minh

Khoa Giải Phẫu Bệnh

Trưởng khoa: BS.CKII. Đỗ Đình Khanh Phó Trưởng khoa BS Trần Hiệp Đức Thắng KTV trưởng Trần Bảo Thịnh Nhân sự: Tổng số nhân viên: 21 nhân viên trong đó có 6 bác sĩ (01 bác sĩ chuyên khoa II, 03 thạc sĩ bác sĩ, 01 bác sĩ chuyên khoa I, 01 bác sĩ), 8 […]