Thông báo mời báo giá – Cung cấp dịch vụ taxi 2024 – 2025