THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Thay khớp nối mềm các loại của Hệ thống xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm)