THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Mua Văn phòng phẩm đột xuất)