Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc bệnh viện Quý I năm 2024