THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Sửa chữa đường ống nước thu gom nước thải Hệ thống xử lý nước thải 1.200m3/ngày.đêm)