KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028” năm 2024 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định