Thông báo mời chào giá cung cấp thiết bị sửa chữa máy vi tính 02/04/2024