Thông báo mời chào giá vật tư, trang thiết bị y tế ngày 09.05.2024