Thông báo mời chào giá sửa chữa, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế ngày 10.5.2024