LỄ MÍT TINH VÀ HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG – HỘ SINH – KỸ THUẬT Y GIỎI NĂM 2024