Thông báo mời chào giá số 1610/TB-BVNDGĐ ngày 19 tháng 06 năm 2024