Điều trị và chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối đời: Những cập nhật mới