Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc bệnh viện Quý III năm 2024