Thông báo mời chào giá sửa chữa cải tạo các hệ thống RO ngày 05.7.2024