Thông báo mời chào giá số 1875/TB-BVNDGĐ ngày 10.07.2024