Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đủ điều kiện khám chữa bệnh cho người nước ngoài