THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Cung cấp điều áp hút và bình hút dịch tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định)