Thông báo mời báo giá – Cung cấp dịch vụ xử lý côn trùng 2024