THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Gói thầu: Cung cấp xăng, dầu, nhớt năm 2024-2025)