CẤP CỨU THÀNH CÔNG SẢN PHỤ THUYÊN TẮC ỐI KÈM BĂNG HUYẾT SAU SANH VỚI NHIỀU LẦN NGƯNG TIM