TỔNG HỢP DANH HIỆU VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH NĂM 2023