Thông báo mời chào giá số 1667/TB-BVNDGĐ ngày 25.6.2024