Thông báo mời báo giá về việc cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải thông thường không tái chế năm 2023 – 2024