Thông báo mời báo giá – Cung cấp dịch vụ Vệ sinh công nghiệp 2024 – 2025