Thông báo mời báo giá – Cung cấp hóa chất xử lý nước thải 2024 – 2025