THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ (Mua Văn Phòng phẩm đột xuất)